beeldmerk Ergotherapie Hoeksche Waard

Huisreglement, tarieven en vergoeding

  • Indien u uw afspraak wilt afzeggen dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden bij uw behandelend ergotherapeut of bij onze administratieve kracht. U kunt de afspraak afzeggen via de telefoon, voicemail of email. Niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht voor een bedrag van 75% van het geldende tarief.

  • U kunt via DTE (directe toegankelijkheid ergotherapie) bij ons terecht. In complexe situaties zullen we u echter vragen een verwijzing te regelen via uw huisarts/ specialist. U krijgt altijd de eerste 10 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Ongeacht uw verzekeraar. Mogelijk heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht op meer uren ergotherapie. Hiervoor verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Ergotherapie Hoeksche Waard en Barendrecht heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor 2023 geldt dat Ergotherapie Hoeksche Waard en Barendrecht geen contract heeft afgesloten met Caresq. Wij kunnen u gewoon behandelen, maar de factuur wordt niet meer door ons ingediend bij uw verzekeraar. U ontvangt van ons een factuur voor uw behandelingen. Deze factuur dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u het hele bedrag of een deel van het bedrag vergoed.

 

  • De kosten van uw behandeling tellen mee voor het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

 

  • Wilt u zelf uw ergotherapiebehandeling bekostigen, dan zijn er twee tariefsoorten die wij hanteren:
  1. Wanneer u al bij ons onder behandeling bent en u wilt na de 10 uur de ergotherapie zelf bekostigen, dan hanteren wij het tarief dat uw zorgverzekeraar hanteert.
  2. Wanneer u de behandeling geheel particulier wilt bekostigen, dan verwijzen wij u naar de door ons gehanteerde tarieven. Link naar tariefdocument.
  • Ergotherapie kan ook ingekocht worden door bedrijven, scholen en instellingen. Het gaat hierbij voornamelijk om adviserende diensten. U kunt vrijblijvend een afspraak met ons maken, zodat wij u kunnen aangeven wat wij te bieden hebben.